• २०७५-८-२६ , बुधबार/ Wednesday 12-12-18
  • 02:12:05
स्टेशन सुचारु 04:30 am - 04:35 am
भक्ती भजन 04:35 am - 05:10 am
खबर डायरी 05:30 am - 06:00 am
नेपाल परिवेश(थाहा संचार नेटवर्क) 06:00 am - 06:30 am
शुभ पल 06:30 am - 07:00 am
वि.वि.सि नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
विहानी खबर 07:30 am - 08:00 am
जनसवाल 08:00 am - 08:30 am
आधुनिक गितहरु 08:30 am - 09:00 am
हिन्दी गितहरु 09:15 am - 10:00 am
दौतरीका भाकाहरु 10:00 am - 11:00 am
थाहा खबर 12:00 pm - 12:15 pm
थाहा खबर 3:00 pm - 3:15 pm
लोकमाला 4:00 pm - 5:00 pm
खबर डायरी 5:30 pm - 6:00 pm
थाहा खबर 6:00 pm - 6:15 pm
सन्ध्याकालीन खबर 6:30 pm - 7:00 pm
नेपाल परिवेश(थाहा संचार नेटवर्क) 8:00 pm - 8:30 pm
वि.वि.सि नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
स्टेसन सुचारु 04:30 am - 04:35 am
भक्ती भजन 04:35 am - 05:10 am
खबर डायरी 05:30 am - 06:00 am
नेपाल परिवेश(थाहा संचार नेटवर्क) 06:00 am - 06:30 am
शुभ पल 06:30 am - 07:00 am
वि.वि.सि नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
विहानी खबर 07:30 am - 08:00 am
जनसवाल 08:00 am - 08:30 am
आधुनिक गितहरु 08:30 am - 09:00 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:15 am
हिन्दी गितहरु 09:15 am - 10:00 am
दौतरीका भाकाहरु 10:00 am - 11:00 am
थाहा खबर 12:00 pm - 12:15 pm
थाहा खबर 3:00 pm - 3:15 pm
जनसरोकार 5:00 pm - 5:30 pm
खबर डायरी 5:30 pm - 6:00 pm
थाहा खबर 6:00 pm - 6:15 pm
सन्ध्याकालीन खबर 6:30 pm - 7:00 pm
नेपाल परिवेश(थाहा संचार नेटवर्क) 8:00 pm - 8:30 pm
वि.वि.सि नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
बहकिने मन (थाहा संचार नेटवर्क) 9:15 pm - 10:00 pm
स्टेशन सुचारु 04:30 am - 04:35 am
भक्ती भजन 04:35 am - 05:10 am
खबर डायरी 05:30 am - 06:00 am
नेपाल परिवेश(थाहा संचार नेटवर्क) 06:00 am - 06:30 am
शुभ पल 06:30 am - 07:00 am
वि.वि.सि नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
विहानी खबर 07:30 am - 08:00 am
जनसवाल 08:00 am - 08:30 am
आधुनिक गितहरु 08:30 am - 09:00 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:15 am
हिन्दी गितहरु 09:15 am - 10:00 am
दौतरीका भाकाहरु 10:00 am - 11:00 am
थाहा खबर 12:00 pm - 12:15 pm
थाहा खबर 3:00 pm - 3:15 pm
खबर डायरी 5:30 pm - 6:00 pm
थाहा खबर 6:00 pm - 6:15 pm
सन्ध्याकालीन खबर 6:30 pm - 7:00 pm
नेपाल परिवेश(थाहा संचार नेटवर्क) 8:00 pm - 8:30 pm
वि.वि.सि नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
नौ बजे पछि (गनगने बा) 9:15 pm - 10:00 pm
स्टेशन सुचारु 04:30 am - 04:35 am
भक्ती भजन 04:35 am - 05:10 am
खबर डायरी 05:30 am - 06:00 am
नेपाल परिवेश(थाहा संचार नेटवर्क) 06:00 am - 06:30 am
शुभ पल 06:30 am - 07:00 am
वि.वि.सि नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
विहानी खबर 07:30 am - 08:00 am
जनसवाल 08:00 am - 08:30 am
आधुनिक गितहरु 08:30 am - 09:00 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:15 am
हिन्दी गितहरु 09:15 am - 10:00 am
दौतरीका भाकाहरु 10:00 am - 11:00 am
थाहा खबर 12:00 pm - 12:15 pm
फिल्मी संसार 1:00 pm - 2:00 pm
थाहा खबर 3:00 pm - 3:15 pm
खबर डायरी 5:30 pm - 6:00 pm
थाहा खबर 6:00 pm - 6:15 pm
सन्ध्याकालीन खबर 6:30 pm - 7:00 pm
नेपाल परिवेश(थाहा संचार नेटवर्क) 8:00 pm - 8:30 pm
वि.वि.सि नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
बुलबुल (उज्यालो नाईन्टी नेटवर्क) 9:15 pm - 10:00 pm
स्टेशन सुचारु 04:30 am - 04:35 am
भक्ती भजन 04:35 am - 05:10 am
खबर डायरी 05:30 am - 06:00 am
नेपाल परिवेश(थाहा संचार नेटवर्क) 06:00 am - 06:30 am
शुभ पल 06:30 am - 07:00 am
वि.वि.सि नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
विहानी खबर 07:30 am - 08:00 am
जनसवाल 08:00 am - 08:30 am
आधुनिक गितहरु 08:30 am - 09:00 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:15 am
हिन्दी गितहरु 09:15 am - 10:00 am
दौतरीका भाकाहरु 10:00 am - 11:00 am
थाहा खबर 12:00 pm - 12:15 pm
थाहा खबर 3:00 pm - 3:15 pm
खबर डायरी 5:30 pm - 6:00 pm
थाहा खबर 6:00 pm - 6:15 pm
सन्ध्याकालीन खबर 6:30 pm - 7:00 pm
अभियान 7:00 pm - 7:30 pm
नेपाल परिवेश(थाहा संचार नेटवर्क) 8:00 pm - 8:30 pm
वि.वि.सि नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
नौ बजे पछि (भन्न मन छ) 9:15 pm - 10:00 pm
स्टेशन सुचारु 04:30 am - 04:35 am
भक्ती भजन 04:35 am - 05:10 am
खबर डायरी 05:30 am - 06:00 am
नेपाल परिवेश(थाहा संचार नेटवर्क) 06:00 am - 06:30 am
शुभ पल 06:30 am - 07:00 am
वि.वि.सि नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
विहानी खबर 07:30 am - 08:00 am
जनसवाल 08:00 am - 08:30 am
आधुनिक गितहरु 08:30 am - 09:00 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:15 am
हिन्दी गितहरु 09:15 am - 10:00 am
दौतरीका भाकाहरु 10:00 am - 11:00 am
थाहा खबर 12:00 pm - 12:15 pm
सुगम स‌गित 1:00 pm - 2:00 pm
थाहा खबर 3:00 pm - 3:15 pm
खबर डायरी 5:30 pm - 6:00 pm
थाहा खबर 6:00 pm - 6:15 pm
सन्ध्याकालीन खबर 6:30 pm - 7:00 pm
स्थानिय सरकार संग नागरिक सम्वाद 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल परिवेश(थाहा संचार नेटवर्क) 8:00 pm - 8:30 pm
वि.वि.सि नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
स्टेशन सुचारु 04:30 am - 04:35 am
भक्ती भजन 04:35 am - 05:10 am
खबर डायरी 05:30 am - 06:00 am
नेपाल परिवेश(थाहा संचार नेटवर्क) 06:00 am - 06:30 am
शुभ पल 06:30 am - 07:00 am
वि.वि.सि नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
विहानी खबर 07:30 am - 08:00 am
जनसवाल 08:00 am - 08:30 am
आधुनिक गितहरु 08:30 am - 09:00 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:15 am
हिन्दी गितहरु 09:15 am - 10:00 am
दौतरीका भाकाहरु 10:00 am - 11:00 am
थाहा खबर 12:00 pm - 12:15 pm
थाहा खबर 3:00 pm - 3:15 pm
खबर डायरी 5:30 pm - 6:00 pm
थाहा खबर 6:00 pm - 6:15 pm
सन्ध्याकालीन खबर 6:30 pm - 7:00 pm
विश्व परिवेश 7:30 pm - 7:45 pm
नेपाल परिवेश(थाहा संचार नेटवर्क) 8:00 pm - 8:30 pm
वि.वि.सि नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
नौ बजे पछि (माईण्ड फ्रेस) 9:15 pm - 10:00 pm